причини та умови злочинності реферат

Причини злочинності - такі явища життя, що породжують злочинність, підтримують її існування, викликають її зростання зниження. Причини й умови злочинності у різних джерелах називаються по-різному (детермінанти, чинники та ін.). Під причинами злочинності розуміються соціальні, економічні, психологічні та інші об'єктивно існуючі чинники, що породжують і постійно відтворюють злочинство й злочину як наслідок свого дії. Це є базовий, основний елемент в проблемі існування злочинності.


Реферати, дипломні, контрольні, курсові роботи під замовлення з права. Швидко, якісно, професійно, недорого. 5. Основні підходи до вивчення причин та умов злочинності у сучасній та вітчизняній кримінології. Висновок. Список використаних джерел. Розгорнути весь зміст. Вступ. Таким чином, якщо причини злочинності — це негативні явища, що породжують її, то умови злочинності — це явища, які безпосередньо не породжують злочинності (наслідку), але у певний спосіб впливають на розвиток причинного зв'язку, сприяючи або не перешкоджаючи породженню злочинності. Умови злочинності, як правило, поділяють на об'єктивні та суб'єктивні.


Коли розглядається поняття причин злочинності через спектр філософського вчення про причинність, то поряд із поняттям причини, яка викликає певний наслідок, неодмінно стоїть поняття умови, яка сама цього наслідку не викликає, але сприяє причині "виконати свою справу". Терміни "причина" і "умова" застосовує і законодавець (ст. 23 КПК України та ін.). Отже, ці поняття використовуються кримінологією, хоч поряд з ними трапляється й таке поняття, як "детермінанти", що охоплює обидва вказані терміни. В цьому немає нічого дивного, адже причини і умови — складов.


Причини– це ті процеси і явища, які породжують злочинність як свій безпосередній наслідок. Умови – безпосередньо не породжують злочинність, але “відкривають шлях” для дії причин, полегшують настання суспільно небезпечних наслідків. В кримінології досить часто вживається поняття “детермінанти”, яке охоплює обидва терміни: причини і умови. Причини і умови злочинності залежно від їх рівня дії можна класифікувати на: 1) причини і умови злочинності в цілому; 2) причини і умови окремих видів злочинності; 3) причини і умови конкретних злочинів. За змістом детермінанти злочинності можна поділити на ек.


Причини та умови злочинності не випадковий механічний набір детермінант злочинності, а система, яка являє собою єдність та цілісність взаємодіючих підсистем та елементів, які розташовані в певній ієрархії та підрядності рівнів. Причини - це явища (системи), що породжують інші явища (системи) - наслідок.


Поняття та кримінологічна характеристика економічної злочинності, її причини, умови, ознаки та особливості. До економічної злочинності в СРСР та до останнього часу в Україні відносили деякі види злочинів проти держави (порушення правил про валютні операції, виготовлення та збут підроблених грошей чи цінних паперів), злочини проти соціалістичної власності (розкрадання, вчинені шляхом присвоєння, розтрати чи зловживання службовим становищем, шахрайство тощо), господарські злочини (спекуляцію, приписки, приватну підприємницьку діяльність, комерційне підприємництво), посадові злочини (хабарництво


Работа по теме: Реферат причини злочинів. Глава: 1. Поняття та класифікація причин та умов злочинності в сучасній кримінології. ВУЗ: МНТУ. Причина злочинності - центральна проблема кримінології. Вона протягом багатьох століть цікавила учених і письменників, філософів і юристів, професіоналів і широкі верстви читачів. Все, хто займалися цією проблемою, прагнули дати відповіді на ряд взаємозв'язаних питань, які могли б прояснити справу.


Причини та умови злочинності у різних джерелах називаються по-різному (детермінанти, чинники та ін.) Під причинами злочинності розуміються соціальні, економічні, психологічні та інші об'єктивно існуючі чинники, які породжують і постійно відтворюють злочинність і злочини як наслідок своєї дії. Умови злочинності - це сукупність явищ, які самі по собі не можуть породити злочинність, але служать обставинами, що сприяють її виникненню й існуванню. Умови злочинності поділяються на три основні групи: 1) супутні умови, - ті, які утворюють загальний фон подій і явищ, обставини місця і часу; 2) необхідні умови, - без яких подія не могла б настати; 3) достатні умови - комплекс усіх необхідних умов.


Причина злочинності - це соціально-психологічні обставини, що безпосередньо породжують і відтворюють злочинність та злочини як свій закономірний наслідок. Причина як основа та сутність наслідку є вихідним і визначальним елементом взаємозв'язку явищ. Отже, якщо причини злочинності - це негативні явища, які породжують її, то умови злочинності — це явища, котрі безпосередньо не породжують злочинності (наслідку), але слугують певними обставинами, що сприяють її виникненню та існуванню, тобто в певний спосіб упливають на розвиток причинного зв'язку, сприяючи чи не перешкоджаючи породженню.


Причинність; причинно-наслідковий зв'язок; причини злочинності; умови злочинності; класифікація причин і умов злочинності, система причин і умов злочинності; детермінація; детермінанти злочинності; статистичний зв'язок, зв'язок станів. 1. Причинне пояснення соціально негативних явищ передбачає багаторівневий підхід. Причина злочинності – це соціально-психологічні обставини, що безпосередньо породжують і відтворюють злочинність та злочини як свій закономірний наслідок. Причина як основа та сутність наслідку є вихідним і визначальним елементом взаємозв'язку явищ.


Проблема причин і умов злочинів є однією з центральних у кримінологічній науці, але до цього часу вона не знайшла однозначного вирішення. Одні вчені (їх переважна більшість) під причинами і умовами злочинів мають на увазі якісь негативні обставини суспільного життя. 1. поняття причин та умов скоєння конкретного злочину. У сучасній кримінології поняття причин конкретних злочинів не має однозначного трактування. Ними деякі автори називають . Лише в цьому змісті можна говорити про причини злочинності".


Проблема причин i умов злочинiв є однiєю з центральних у кримiнологiчнiй науцi, але до цього часу вона не знайшла однозначного вирiшення. Однi вченi (їх переважна бiльшiсть) пiд причинами i умовами злочинiв мають на увазi якiсь негативнi обставини суспiльного життя. При цьому одним i тим самим обставинам рiзнi автори надають неоднакового значення. Наприклад, пияцтво вважають то причиною злочинiв, то їх умовою, то супровiдним явищем. Такi поняття, як причини i умови злочинiв, є конкретизацiєю аналогiчних категорiй дiалектики. Тому без належного з'ясування змiсту фiлософських категорiй «умова» i «причина» не може бути й мови про їх правильну iнтерпретацiю i застосування в кримiнологiї.


Протиріччя суспільного розвитку та злочинність. Вважається, що стабільність у суспільстві піддається серйозному випробуванню, коли різниця між рівнем життя багатих і бідних прошарків населення перевищує 10-кратну величину. В Україні ця різниця сягає 20 і більше разів.


Тема 8. Причини та умови злочинності. Поняття причин і умов злочинності в кримінології. Вихідна методологічна база пізнання причин і умов злочинності. Системний підхід до дослідження причин і умов злочинності. Причини й умови злочинності як система, що складається з взаємозалежних підсистем і елементів, що розташовуються у визначеній ієрархії й рівнем супідрядності (причини й умови конкретних злочинів - елементи системи; причини й умови груп злочинів - підсистеми; причини й умови злочинності - Система в цілому).


Вступ 3 1. Вітчизняні криміналістичні концепції причин та умов злочинності 6 2. Зарубіжні криміналогічні концепції причин та умов злочинності 9 3. Дискусійні питання щодо вчення про причини та умови злочинності 15 Висновок 20 Література: 22. Наука про злочинність і її причини сформувалася в другій половині XIX століття й одержала назву кримінологія. Якийсь час її називали також карної етіологією, карною чи соціологією біологією — у залежності від того, фахівцями яких наук були вчені, що вивчали злочинність. Варто помітити, що ті чи інші кримінологічні концепції, а точніше, погляди на злочинність висловлювалися і значно раніш мислителями, спеціально цією проблемою не займалися.


Кримінологія: Загальна та Особлива частини. §3. Причини та умови корупційної злочинності. Корупція має глибокі історичні корені, Скарги на те, що хабарі та корупція стали загальнопоширеними, можна знайти на асирійській глиняній табличці 2800року до н.е. Хоча заведено вважати, що корупція характерна передовсім для східних суспільств, згадки про неї знаходимо у дуже багатьох класичних текстах західної інтелектуальної традиції – від Платона й Аристотеля до Мак’явелі та Русо, пише український науковець Я. Грицак. В умовах планової економіки швидко розрастався непомірно великий апарат контролю за виробництвом і розподілом, поширювалась тіньова економіка.


Організована злочинність утворює значну небезпеку для суспільства, особливо коли воно знаходиться у стані реформування та розбудови державно-правової системи. Саме така, сприятлива для організованої злочинності ситуація, містить у собі загрозу її проникнення практично у всі сфери суспільних відносин. Організована злочинність: умови, причини, актуальні проблеми вирішення. Організована злочинність утворює значну небезпеку для суспільства, особливо коли воно знаходиться у стані реформування та розбудови державно-правової системи. Саме така, сприятлива для організованої злочинності ситуація, містить у собі загрозу її проникнення практично у всі сфери суспільних відносин.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

кенгуру 2021 2021 відповіді 5 6 класс

кейс с ответами внутренний конфликт

українська мова підручник дудик; вища школа 1993