державна мова мова професійного спілкування

Мова професійного спілкування - це форма сучасної української літературної мови (СУЛМ), специфіку якої зумовлюють особливості спілкування у виробничо-професійній сфері. Володіння мовою професійного спілкування - це, по-перше, знання власне мови професійного спілкування (крім норм СУЛМ, це і спеціальна термінологія, й особливості побудови синтаксичних конструкцій, тексту тощо), тобто сформованість мовної компетенції, по-друге - вміння використовувати ці знання на практиці, доцільно вибирати те чи інше слово з синонімічного ряду, доречно поєднувати вербальні, паравербальні й невербальні засоби с.


Українська мова професійного спілкування – це нормативна навчальна дисципліна, яка вивчає норми сучасної української літературної мови з метою подальшого їх застосування у професійній діяльності Об’єктом вивчення дисципліни є мовні норми – правила, своєрідні мовні закони. Їх реалізація сприяє побудові правильного усного та писемного мовлення. 2. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні. Мовні відносини в Україні регулює, крім Конституції, Закон про мови, який був прийнятий Верховною Радою України 28 жовтня 1989 року. Більшість статей Закону було введено в дію з 1 січня 1990 року, проте окремі статті набували чинності через три, п’ять, навіть сім років після прийняття документа.


Державна мова — це офіційно визнана обов'язкова мова законодавства, судочинства, діловодства, навчання дітей у школах, офіційних засобах масової інформації тощо. Державною мовою в Україні є українська. Це означає, що вона повинна розширити свої суспільно-комунікативні функції: у більшості сфер наукової діяльності, у системі вищої освіти, державно-політичної діяльності тощо. Українська мова професійного спілкування – це нормативна навчальна дисципліна, яка вивчає норми сучасної української літературної мови з метою подальшого їх застосування у професійній діяльності. Об’єктом вивчення дисципліни є мовні норми – правила, своєрідні мовні закони.


4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. 5. Історія походження і розвитку української мови. Лінгвоцид: історія і сучасність. – це закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформації. Українська національна мова складається з таких частин (пластів


Державна мова – мова професійного спілкування. План. 1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи. 2. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. 3. Специфіка мови професійного спілкування. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова – найважливіший засіб спілкування людей, тобто засіб вираження і передавання думок, почуттів, волевиявлень. Мова – суспільне явище, що виникає, розвивається, живе і функціонує в суспільстві. Форма існування мови – мовлення, тобто різноманітне використання мови в усіх сферах громадського та особистого життя. Державною мовою в Україні може бути лише літературна українська мова як мова корінного народу.


Під час вивчення дисципліни «Українська мова професійного спілкування» наголошується переважно на тих особливостях мовних норм, які є найхарактернішими для фахових текстів. Українську мову проголошено державною, і це означає, що вона повинна розширити свої суспільно-комунікативні функції: у більшості сфер наукової діяльності, у системі вищої освіти, державно-політичної діяльності тощо. Розширення сфер функціонування української мови, піднесення її престижу значною мірою залежить від мовного навчання та мовного виховання.


Мова – універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: виробництва, побуту, культури, освіти, науки тощо. Українська мова – єдина національна мова українського народу. Нею також послуговуються українці, які проживають за межами України: в Росії, Білорусі, Казахстані, Польщі, Словаччині, Канаді, США й інші.


1. Українська мова – державна мова в Україні. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. 2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. 3. Поняття мовної норми. Види мовних норм. 4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Практична частина: 1. Запишіть максимальну кількість українських прислів’їв і приказок про слово, мову, мовлення, спілкування та прокоментуйте їх. 2. Схарактеризуйте сутність і складники поняття „мовна компетенція фахівця”. На особистісному рі.


Ознаки літературної мови. 3. Професійна мовнокомунікативна компетенція. 4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. 5. Словники у професійному спілкуванні. Типи словників. Література . 3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 352 с.


Поняття національної та літературної мови. Головні ознаки літературної мови. Отже основною метою нормативної дисципліни âУкраїнська мова професійного спілкуванняâ є усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування передусім у межах ділового і наукового стилів професійного спілкування. При цьому специфіка курсу полягатиме у тому що він спиратиметься на розмежування культурного і політичного аспектів життя мови.


Мова – найважливіший засіб розвитку людської особистості та спілкування у всіх сферах суспільної діяльності: освіти, культури, науки, побуту, політики, економіки та ін. Тому на сучасному етапі дуже важливо дати глибокі знання студентам з курсу ― Українська мова за професійним спрямуванням, оскільки за допомогою ділового усного та писемного мовлення установлюються офіційні, службові, ділові контакти між підприємствами, закладами, організаціями, державами. Особливістю програми є поглиблене вивчення мови професійного спілкування, формування навичок фахової комунікації, студіювання особливостей професійної мови, розвиток культури мислення і поведінки особистості.


4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Література: 1. Культура фахового мовлення: навчальний посібник / за ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2005. 2. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007. За призначенням українська мова – національна мова українського народу, державна мова України. Читайте також: II Державна дума. Активна і пасивна державна політика. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.


1. 1. 3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенції. 1. 1. 4. Мовні норми. 1. 1. 5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова – це закріплена традиційно або законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства. Літературна мова - це унормована, регламентована, відшліфована форма існування загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей. Літературна мова характеризується такими ознаками: унормованість наддіалектністю Уніфікованістю. писемна форма Літературні форми усна форма.


· систематизувати знання з української мови взагалі та професійного спілкування зокрема; · сформувати вміння щодо написання, складання та перекладу професійних текстів; · сформувати навички мовного оформлення ділових паперів . Державна мова – це «закріплена традицією або законодавством мова, уживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики» (Українська мова. Енциклопедія. – С. 126).


Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Індивідуальна самостійна робота: підготувати повідомлення (3-5 хв.) про проект Закону України “Про мови в Україні”. Література. 1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Автор, керівник та ред. В.Т. Бусел. – 271 c. Практичне заняття № 1. Державна мова – мова професійного спілкування. Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовні норми.


Державна мова–мова професійного спілкування. 1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи. 2. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. 3. Стилі сучасної української літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. 4. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. 5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Література. 1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. – К.: Артек, 1999. 2. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

кенгуру 2021 2021 відповіді 5 6 класс

кейс с ответами внутренний конфликт

українська мова підручник дудик; вища школа 1993