очищення промислових газодимових викидів

В промислових умовах застосовують тканини або рукавні фільтри. Вони мають форму барабана, тканинних мішків або кишень, що працюють паралельно. їх очищують струшуванням або продуванням повітря. Останнім часом як фільтрувальні тканини широко використовують синтетичні матеріали та скловолокно, що можуть витримувати температуру 150-250 °С, вони хімічно і механічно стійкіші і менш вологоємні порівняно з шерстю та бавовною. 23.В яких випадках використовують абсорбційне і адсорбційне очищення газодимових викидів? 24.Чому на більшості підприємств при спалюванні палива в котельнях не використовують очищення викидів від «парникових» газів?


Очищення промислових газоподібних викидів, що містять токсичні речовини, є неодмінною вимогою у всіх виробництвах. Дисперсні і газові забруднювачі нерідко є наслідком одних і тих же виробничих процесів, разом переміщуються в комунікаціях, тісно взаємодіють в очисних апаратах і атмосфері, спільно завдають шкоди навколишньому середовищу і людині. Тому необхідно враховувати весь комплекс присутніх в технологічному викиді забруднювачів. Не можна приймати за засіб очищення запилених газів пило осадительному пристрій, що викидає в атмосферу шкідливі газоподібні речовини.


Очищення газодимових викидів Образование Основи екології. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. учебный материал. Очищення газодимових викидів - раздел Образование, Основи екології Усі Методи Очищення Газодимових Викидів Можна Розподілити На Три Групи: Механ. Усі методи очищення газодимових викидів можна розподілити на три групи: механічні, фізико-хімічні й хімічні. Вибір методу очищення залежить від кількості відхідних газів та їхнього складу. Механічні методи застосовують для очищення вентиляційних та інших газових викидів від грубо дисперсного пилу.


Промислові способи очищення газових викидів від газо- і пароподібних токсичних домішок можна розділити на п'ять основних груп: 1. Метод абсорбції - полягає в поглинанні окремих компонентів газоподібної суміші абсорбентом (поглиначем) яким виступає рідина. Абсорбенти, вживані в промисловості, оцінюються за наступними показниками


Промислові способи очищення газових викидів відгазо-і пароподібні токсичних домішок можна розділити на три основнігрупи: 1) абсорбція рідинами; 2) адсорбція твердими поглиначами . Будь-який процес мокрій абсорбційної очищення вихлопних газів від газо-тапароподібні домішок доцільний тільки в разі його циклічності ібезвідходності. Але й циклічні системи мокрого очищення конкурентноздатнітільки тоді, коли вони поєднані з пилеочісткой і охолодженням газу. Являє великий інтерес очищення димових газів ТЕЦ або іншихгазів, що відходять, що містять SO2 (концентрацією 1-2% SO2), у зваженомушарі високоміцного активного вугілля з отриманням як товарнийпродукту сірчаної кислоти і сірки.


– очищення викидів від газоподібних шкідливих речовин; – зниження забруднення атмосфери відхідними газами від двигунів внутрішнього згорання транспортних засобів та стаціонарних установок; – зниження забруднення атмосфери в процесі транспортування, навантаження та вивантаження сипких вантажів. Механічні методи застосовують для очищення вентиляційних та інших газових викидів від грубодисперсного пилу. Основними механізмами осадження завислих частинок є дія сил гравітації, інерції, дифузії, а також відцентрових сил та сил зчеплення. Осадження під дією сил гравітації (седиментація) зумовлено верт.


Очищення газодимових викидів. 1)адсорбція-полягає у їх поглинанні поверхнею твердих тіл2)абсорбція-явище, що полягає у поглинанні газів певними рідинами, які розсиняютьабо звязуюють гази, що пропускають через них3)хім. перетворення газів-це спалювання або капіталістичне перетворення їх внаслідок чого шкідливі газоподібні речовини трансформуються у нешкідливі, які видаються в атмосферу. Розробка системи очищення забрудненого газу промисловим підприємством У данній дипломній роботі розглядається приватне підприємство «Гранд», що спеціалізується на виготовленні залізобетонних фасонних виробів (тротуарних плит, заборів, декоративних виробів та . Розділи. На головну.


Реферати українською » Химия » Очищення газоподібних промислових викидів. Реферат Очищення газоподібних промислових викидів. Страница 1 из 3 | Следующая страница. Зміст. 1. Запровадження ….….. 2 стор. З димовими газами з заводських труб і енергетичних вуста новок щорічно викидаються у повітря кілька миллиар дов кубометрів вуглекислого газу. З цього газу можна використовувати щоб одержати ефективних вуглецевмісних добрив. Наведені приклади показують, які великі материаль ные цінності викидаються у повітря з газоподібними викидами.


Читать тему online: СУТЬ МЕТОДІВ ОЧИСТКИ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ по предмету Экология. Размер: 110.38 КБ. Їх застосовують для уловлювання вуглеводнів, очищення від SO2 димових газів ТЕС, очищення вентгазів від сірководню залізно-содовим методом з отриманням елементарної сірки, моноетаноламінового очищення газів від CO2 в азотній промисловості. Залежно від способу створення поверхні зіткнення фаз розрізняють поверхневі, барботажні і розпилюючі апарати абсорбції.


очищенню промислових газових викидів тривалий час. не тільки не приділялося належної уваги, а також саме. ставлення до питання передбачало здатність навколишнього середовища до необмеженого самоочищення. Вдосконалення содового виробництва до останніх років було спрямовано на поліпшення технології та модернізацію апаратури основного виробничого циклу. Створенню апаратури для захисту навколишнього середовища уваги практично не приділялося. Гази і рідини очищалися тільки від аміаку. І то до меж, обґрунтованих економічно, а не санітарними нормами. Тільки останнім часом почали розроблятися і впрова.


Для очищення промислових газових викидів використовують цикло-ни з розширеним конусом конструкції ВЦНИИОТ. Перевагою цих цикло-. нів є відсутність підсмоктування повітря в бункер за рахунок перекриття центральної зони розрідження внутрішнім зворотним конусом. 1.3.4 Групові й батарейні циклони Збільшення діаметра циклона при постійній тангенціальній швидкості газу, що надходить, є причиною зменшення відцентрової сили та зниження ефективності очищення. Одиничні циклони навіть великих розмірів мають порівняно невисоку продуктивність та є труднощі при їх установлюванні.


Так, для очищення викидів від діоксиду сірки застосовується аміачно-циклічний метод. Він заснований на здатності NH3 і SО2 у водних розчинах утворювати нормальну і кислу солі: S02 + 2NH3 + H2О- (NH4)2SО3. Каталітична очистка промислових викидів застосовується для знешкодження широкого спектру токсичних інгредієнтів: оксидів азоту, монооксиду вуглецю, парів органічних речовин, включаючи сіркоорганічні сполуки (сірковуглець, тіофен, меркаптани, дисульфіди). При фільтрації забруднених димових газів через носій біомаси, попередньо просочений на повітрі живильним розчином для розвитку мікроорганізмів, уловлюються газоподібні органічні речовини.


Процеси очищення димових газів від оксидів азоту також мають широке застосування. При поєднанні різних технологічних процесів очищення в одному циклі можна домогтися істотного зниження викидів NOx. На закінчення слід підкреслити, що витрати на очищення газів від оксидів азоту, включаючи каталітичні методи, щонайменше на 1–2 порядки перевищують вартість методів, які знижують їх утворення.


Заходи запобігання забрудненню атмосфери передбачають здійснення очищення промислових викидів, розроблення безвідходних технологій, а також технологій із закритими циклами виробництва. Безвідходна технологія – це застосування знань, методів і засобів для забезпечення раціонального використання природних ресурсів, енергії та непорушення природної (екологічної) рівноваги. Закриті цикли виробництва – це такі технології, які передбачають забір певного обсягу повітря, води, використання його на технологічні потреби, очищення і повернення його знову на виробництво (без викидів у навколишнє середовищ.


Очищення викидів від газо-, паро- та туманоподібних забруднювачів. Процеси очищення і знешкодження шкідливих газоподібних домішок у складі повітряних викидів різних виробництв та комунальних підприємств є дуже складними, що обумовлено різноманітним хімічним складом та високою температурою даного потоку. Крім того, більшість вловлених домішок мають господарську цінність і підлягають утилізації. Методи очищення промислових і комунальних викидів від газоподібних забруднень поділяють на п'ять основних груп.


Розділ І. ЕкОЛОГІЧНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОПИЛОВИХ ВИКИДІВ. Стр 1 из 2Следующая ⇒. Читайте также . Організовані промислові викиди - це викиди, що надходять в атмосферу через спеціально споруджені газоходи, повітропроводи та труби. Неорганізовані викиди надходять в атмосферу у вигляді ненаправлених потоків внаслідок порушення герметизації, невиконання вимог охорони атмосфери при навантаженні та розвантаженні, порушення технології виробництва або несправності обладнання. Всі види забруднень від промислових об’єктів наведені в рисунку 1.1. Рис. 1.1. – Промислові забруднення довкілля.


Очищення промислових газових викидів від пилу. Нитка І.І., студентка; Гурець Л.Л., доцент. Концентрація виробничого потенціалу позитивно відзначається на економіці країни, але водночас негативно впливає на екологічну ситуацію країни і на здоров'я населення. Промислове виробництво супроводжується виділенням різних речовин, які забруднюють атмосферу, в тому числі аерозольні частинки (пил, дим, туман) та гази. Надмірна концентрація промислових об'єктів на території України призвела до надзвичайного антропогенного навантаження на довкілля. В 2006 р. в Україні викиди в атмосферне повітря .


Читать тему online: СУТЬ МЕТОДІВ ОЧИСТКИ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ по предмету Экология. Размер: 110.38 КБ. Їх застосовують для уловлювання вуглеводнів, очищення від SO2 димових газів ТЕС, очищення вентгазів від сірководню залізно-содовим методом з отриманням елементарної сірки, моноетаноламінового очищення газів від CO2 в азотній промисловості. Залежно від способу створення поверхні зіткнення фаз розрізняють поверхневі, барботажні і розпилюючі апарати абсорбції.


Так, для очищення викидів від діоксиду сірки застосовується аміачно-циклічний метод. Він заснований на здатності NH3 і SО2 у водних розчинах утворювати нормальну і кислу солі: S02 + 2NH3 + H2О- (NH4)2SО3. Каталітична очистка промислових викидів застосовується для знешкодження широкого спектру токсичних інгредієнтів: оксидів азоту, монооксиду вуглецю, парів органічних речовин, включаючи сіркоорганічні сполуки (сірковуглець, тіофен, меркаптани, дисульфіди). При фільтрації забруднених димових газів через носій біомаси, попередньо просочений на повітрі живильним розчином для розвитку мікроорганізмів, уловлюються газоподібні органічні речовини.


Очищення газів від пароподібні і газоподібних домішок: Промислові способи очищення газових викидів від газо-і пароподібні токсичних домішок можна розділити на три основні групи: 1) абсорбція рідинами; 2) адсорбція твердими поглиначами; 3) каталітична очистка. У менших масштабах - - - Медична Бібліотека на веб-сайті medbib.in.ua.


1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ 1.1 Джерела забруднення та характеристика промислових газів. Слід виділити чотири основних джерела забруднення атмосфери: • промислові підприємства; • теплові електростанції; • транспорт; • котельні в системах опалення житлово-комунального господарства. В числі промислових підприємств помітно виділяються по пилогазовим викидам підприємства чорної металургії, на частку яких приходиться: ≈ 20% пилу, ≈ 40% оксиду вуглецю, ≈ 15% оксидів сірки і ≈ 20% оксидів азоту. В районах розташування великих металургійних підприємств забруднення атмосфери біл.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

кенгуру 2021 2021 відповіді 5 6 класс

кейс с ответами внутренний конфликт

українська мова підручник дудик; вища школа 1993