господарське право підручник

Господарське право України : підручник : у 2 ч. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. ISBN 978-966-610-213-6 Ч. 1. – 340 с. ISBN 978-966-610-214-3 Підручник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Господарське право» і містить найважливіші по-ложення господарського права. Розглянуто правові аспекти господарської діяльності й теорії господарського права.


Господарське право : підручник / В. С. Щербина. — 6-те вид., перероб. і допов. господарського права. Глава 1 Господарські правовідносини та господарське право . . § 1. Предмет регулювання господарського права. . § 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. . § 3. Методи господарського права. . Запитання і завдання для самоконтролю. . .


Підручник «Господарське право України» підготовлено авторським колективом кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту (із 2013 р. – факультету) права та масових комунікацій Харків-ського національного університету внутрішніх справ. Колек-тив авторів висловлює щиру вдячність рецензентам підруч-ника за надані зауваження та пропозиції, які будуть враховані в процесі вдосконалення.


Термін “ господарське право” в юридичній літературі має кілька значень. Найчастіше ним позначають юридичну науку, що спеціа­ лізується на дослідженні проблем регулювання господарської діяль­ ності чи правового забезпечення економіки. Зауважимо, що перший підручник з господарського права Укра­ їни для студентів вищих закладів освіти був написаний за редак­ цією завідувача кафедри Київського державного університету ім.


Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетма-нець О. П. та ін.]. – 2-ге вид., зі змін. та випр. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 324 с. ISBN 978-966-610-222-8 ISBN 978-966-610-223-5 (Ч. 1) Підручник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Господарське право» і містить найважливіші по-ложення господарського права.


Господарське право України. Навчальний посібник. Мелітополь 2019. 1.2. Господарське законодавство Норми господарського права існують у формі нормативних актів. Відповідно господарське законодавство можна визначити як систему нормативних актів, які є джерелами господарського права.


Бібліотека підручників та навчальних посібників. Підручники онлайн. Головна Господарське право Господарське право (Вінник О.М.) Партнери. Авторські реферати, дипломні та курсові роботи.


Господарське право. Перегляд по 29. За датою публикації. Підручники, навчальні посібники [4]. Textbooks, tutorials. Останні додані. Здійснення державного контролю у сфері публічних закупівель . Костенко, О.; Ярошенко, А.; Kostenko, O.; Yaroshenko, A. (Юридичне видавництво “Право України”, 2020). Нині у нашій державі продовжується формування та вдосконалення системи публічних закупівель.


Господарське право України. Загальна частина. Підручник. Львів 2017. 1. Г. В. Смолин, О. А. Туркот, Л. В. Хомко Г72 Господарське право України. Загальна частина: підручник / за. заг. ред. Г. В. Смолина. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 484 с. Розглянуто не лише новели Господарського кодексу України, а й.


Підручник. Господарське право України. Підручник. В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, Н. В. Погорецька та ін. Ссылка удалена правообладателем. Популярные книги за неделю: #1. Г.С.Гендин. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты (МРБ-1235, 2000, djvu).


Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетма-нець О. П. та ін.]. – 2-ге вид., зі змін. та випр. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 324 с. ISBN 978-966-610-222-8 ISBN 978-966-610-223-5 (Ч. 1) Підручник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Господарське право» і містить найважливіші по-ложення господарського права.


Господарське право україни. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За загальною редакцією С. В. Несинової. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. Рецензенти: Гусарев С. Д. – професор кафедри теорії держави та права Київського націона-льного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.


Господарське право; господарсько-процесуальне право УДК 346.5. Яценко Семен Сергійович провідний юрист відділу. С. Ківалов у вступному слові до підручника з господарського права згадує націоналізацію і приватизацію «як інструменти пожвавлення підприємницької активності і захисту прав суспільства та інвесторів» [23 с. 6]. В. Коссак вважає. International scientific journal "Internauka." Series: "Juridical Sciences" doi.org/10.25313/2520-2308-2020-10.


1. ВСТУП Розділ І ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 2. § 1. Предмет і метод господарського права 3. § 2. Господарські правовідносини. Суб'єкти господарювання та їх види 4. § 3. Господарське законодавство, його система, ознаки та джерела.


Господарське право. 346(477)(075) Щ 64. Щербина, Валентин Степанович. Господарське право [Текст] : підручник / В. С. Щербина. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012.


Господарське право. Автор. Назва підручника. Рік. Бакшинскаса В.Ю. Правове регулювання господарської діяльності. 2002. У першому томі підручника відомого вченого-юриста, професора, завідувача кафедри господарського права Московської государстввенной юридичної академії В.С.Мартемьянова викладені загальні положення господарського права. В основу книги покладено курс лекцій, прочитаний автором у цьому вузі.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

кенгуру 2021 2021 відповіді 5 6 класс

кейс с ответами внутренний конфликт

українська мова підручник дудик; вища школа 1993